Isn’t He (beautiful?)

Isn’t He (beautiful?)

Words & Music: John Wimber.
© 1980 Mercy , Vineyard Publishing (ASCAP) (admin. by Music Services o/b/o Vineyard Music USA).
Organ, G.